Yayıncı Sözleşmesi

YAYINCI SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

Bir tarafta MAKSAD İnternet Bilişim ve Dan. Tic. Ltd. Şti (iş bu sözleşmede MAXAD olarak anılacaktır) diğer tarafta sistemi kullanarak reklam yayınını gerçekleştirecek olan üye (işbu sözleşmede YAYINCI olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hususlarda taraflar karşılıklı olarak anlaşarak işbu sözleşmeyi akdetmişlerdir. Yayıncının reklam yönetimi ve veri takibi yaptığı MAXAD’a bağlı panelin adı PERMATO’dur.

 

MADDE 2- KONU

MAXAD sözleşme ve kuralları doğrultusunda MAXAD sistemine kayıtlı olan reklamların (görsel ve metin) ve ilanların yayıncılar tarafından kendilerine ait olan ve MAXAD ’a bildirdikleri web sitelerinde yayınlamalarını, yayınladıkları bu reklam ve ilanlarından MAXAD tarafından belirlenen bir ücrete hak kazanmalarına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- YAYINCI OLMA KOŞULLARI

3.1- MAXAD 'ta, Reklam Yayıncısı olmak isteyen web sitesi sahibi, MAXAD 'a başvurur. Başvuru sahibinin web sitesi MAXAD tarafından incelenir. MAXAD başvurucusunun Google Politikalarına ve MAXAD yayıncı sözleşme ve koşullarına uygun olduğuna karar verdiği anda yayıncı sözleşmesi yürürlüğe girmiş olur. Yayıncı başvurucusu MAXAD sözleşme ve kurallarına uygun olsa bile MAXAD her yayıncı başvurusunu kabul etmek zorunda değildir.

3.2- MAXAD Yayıncısı 18 yaşını tamamlamış olmalıdır. Reklam Yayıncısı bu kurala uymadan başvuru yaparsa ve MAXAD tarafından bu durum gözden kaçarsa Reklam Yayıncısının 18 yaşını tamamlamadığı herhangi bir zaman tespit edildiğinde yayıncılığına son verileceği gibi Reklam Yayıncısı bir ücret ya da bedele hak kazanmış olsa bile yayıncıya ödeme yapılmaz.

3.3- Yayıncı başvurucusunun web site alan adı sub domain alan adı olmamalı, sitesinde yeterli içerik ve dokümana sahip olmalıdır. Yayıncı sitesinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, yönetmeliklerine, tüzüklerine ve genel ahlak kurallarına aykırı içerik ve doküman bulunduramaz ve yine aykırılık teşkil eden ürün tanıtımı ya da ürün satışı yapamaz. Ayrıca yayıncının sitesi hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, yönetmeliklerine, tüzüklerine ve genel ahlak kurallarına aykırı olamaz.

 

MADDE 4- YAYINCI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

"Yayıncı";

4.1- MAXAD tarafından sağlanan, reklam ve ilanların "Yayıncının web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak gerekli altyapıyı ve kodu, MAXAD ın bildirdiği şekilde ve kapsamda kullanarak kendi web sitesine yerleştirmeyi, 

4.2- Web sitesinde “Yayıncı Başvuru Onay Aşaması” nda yeterli bulunulan miktarda içeriği sağlamayı ve geliştirmeyi,

4.3- MAXAD tarafından “Yayıncı Başvuru Onay Aşaması” nda belirtilen içerik ve yerleşim politika kurallarına uymayı,

4.4- İşbu sözleşme ile MAXAD tarafından verilen kodu yerleştirdiği kendi web sitesinin içeriğini Yayıncı Başvuru Onay Aşaması” nda belirtilen içerik politika kurallarına aykırı şekilde değiştirmeyeceğini 

4.5- MAXAD sisteminin düzgün çalışmasını etkileyecek bir girişimde bulunmamayı, sistemin işlemesini bozacak veya akamete uğratacak herhangi bir yazılım ya da cihaz kullanmamayı

4.6- MAXAD Yayıncı Networku’ nde "Yayıncı" olarak yer aldığı süre boyunca, İletişim Bilgileri bölümünde yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgiler değiştiği zaman değişen bilgilerde gerekli güncellemeleri ivedilikle yapacağını, sitedeki "Bilgilerim" bölümünde yer alan kendisine ait herhangi bir bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve işbu yükümlülüklerinin herhangi birine aykırı davranması halinde MAXAD’ ın tazminat hakları saklı kalmak koşuluyla sözleşmenin hiçbir ihtara lüzum olmaksızın tek taraflı olarak fesh edilebileceğini ve MAXAD ‘ın maruz kalacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. MAXAD'IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1- MAXAD sistemine başvuru yapan ve kendisi tarafından onay verilen Reklam Yayıncılarına, PERMATO paneli üzerinden, reklam ve ilanların Reklam Yayıncısı'nın web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak kodları vereceğini (Similars, Manshad, Exitad, Interstatial Pureview,Video Player ürünleri için), metin ve görsel malzemeleri sağlayacağını kabul eder.

5.2- MAXAD sistemine başvuru yapan ve kendisi tarafından onay verilen Reklam Yayıncılarına, internet üzerinden MAXAD yayıncı paneli olan PERMATO paneline giriş yapmalarını ve raporlama alabilecekleri bir imkân sağlayacağını kabul eder.

 

6. FİKRİ HAKLAR

MAXAD tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece Reklam Yayıncısı, MAXAD 'ın veya Reklamveren 'in reklam bannerlarını, sloganlarını, logolarını kısaca telif haklarına tabi herhangi bir çalışmayı çoğaltmayacağını, yaymayacağını veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmayacağını kabul taahhüt ve beyan eder.

 

7. ÖDEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR

7.1- Reklam Yayıncısı MAXAD Yayıncı sözleşmesi hükümlerine göre sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirir ve minimum ödeme tutarına ulaştığı anda ödeme almaya hak kazanır. Reklam Yayıncısı ancak geçerli tıklamalardan MAXAD tarafından belirlenen miktar üzerinden ödemeye hak kazanır.

7.2- MAXAD Yayıncısı için minimum ödeme tutarı 50 (Elli Türk Lirası)'dır. Ürünlerin ödeme vadeleri; Google ürünleri için yayın döneminin son gününden itibaren 30 gün, Maxad Products ürünler (Similars, Exitad, İnterstitial, Manshad, Standart, Pureview, Similars Text) için yayın döneminin son gününden itibaren 60 gündür. MAXAD işbu sözleşme kapsamında kendisi tarafından belirlenen ödeme tarihlerinde (Google ve Maxad Products ödeme, vadesi gelen ayın iş gününe denk gelen 1. gününde işleme alınır ve onay sürecine girer, onay verildikten itibaren 5 iş günü içinde talep sahibi yayıncıya para transferi yapılır) yayıncının hak kazandığı komisyon ve/veya hizmet bedelini banka havalesi ile ödeyecektir. MAXAD ödeme gününde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

"Yayıncının", MAXAD tarafından belirlenen sürelerde ödemenin yapılmaması halinde işbu sözleşmeyi feshetmeyeceğini ve/veya " MAXAD ’a ve MAXAD yöneticisi" aleyhine sözleşmeye ve ödemeye ilişkin edimlerin yerine getirilmediğini iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, Yayıncı ancak beş günden az olmamak üzere süre vererek akdi feshedebilir.

"Yayıncının” hak kazandığı komisyon ve/veya hizmet bedelinin ödemesi "Yayıncı" tarafından İletişim Bilgileri bölümü içerisinde belirtilen banka hesabına yapılacaktır. Havale masrafı "Yayıncıya” aittir. 

 7.3- Reklam Yayıncısı, fatura tanzim edeceğini belirtmesi halinde, "Yayıncı" kendisine belirtilen aylık hakkediş üzerinden MAXAD ‘a fatura tanzim eder. Fatura en geç kesildiği aydan sonraki ayın 15’ine kadar MAXAD’a ulaştrılmalıdır. Ödeme, faturanın MAXAD ‘a tebliğinden itibaren 7. Maddenin 2’inci Bendinde yer alan ödeme günlerine göre yapılacaktır.

7.4- "Yayıncının” ödeme talimatını verdikten sonra fatura tanzim etmeyeceğini belirtmesi halinde, ödeme (ödenecek bedelden yasal stopajlar kesildikten sonra kalan miktar) MAXAD tarafından belirlenen 7. Maddenin 2’inci Bendinde yer alan ödeme günlerine göre yapılacaktır.

7.5- Reklam Yayıncısı ödemeye hak kazandığında MAXAD tarafından yayıncının belirtmiş olduğu banka hesabına ücreti yatırılırken banka tarafından kesilecek eft, havale, ya da komisyon ücreti yayıncı kazancından kesilir.

7.6- MAXAD reklam fiyatlandırmasında veya ödeme şeklinde her zaman değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Reklam yayıncısı ile MAXAD arasında ödeme ile ilgili olarak bir ihtilaf yaşanması halinde, söz konusu ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Reklam Yayıncısı yazılı olarak MAXAD 'a başvuru yapmak zorundadır. Bu süre hak düşürücü süredir. Bu sürede Reklam yayıncısı tarafından yazılı bildirim yapılmazsa, ihtilaf konusu ödeme ile ilgili her türlü şikâyetten Reklam Yayıncısı feragat ettiğini kabul, taahhüt ve beyan eder. 

 

8. MAXAD KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

MAXAD Yayıncısına yapılacak ödemeler yalnızca MAXAD tarafından tutulan kayıtlara göre hesaplanır. Reklam yayıncısı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda MAXAD ‘ın kendi veri tabanında tuttuğu elektronik kayıtlarını, sistem kayıtlarını, ticari kayıtlarını, defter kayıtlarını, faturalarını, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarını kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, MAXAD 'ı yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK'un 287. maddesi kapsamında delil teşkil edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder

 

9. GİZLİLİK POLİTİKASI

Genel Veri Koruma Yönetmeliğine uygun olarak Maxad'ın gizlilik politikasına buradan ulaşabilirsiniz.

 

10. FESİH

10.1- Reklam Yayıncısının işbu sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde MAXAD, Reklam Yayıncısını süreli ya da süresiz olarak reklam yayıncılığına hiçbir ihtar vermeksizin tek taraflı olarak son verebilir. Bu durumda sözleşme feshedilmiş olur ve Reklam Yayıncısı kazanmış olduğu ücretlerde dahil olmak üzere hiçbir ücret talep edemez. Sözleşmenin feshi ile MAXAD doğrudan ya da dolaylı olarak bir zarara uğrarsa Reklam Yayıncısı MAXAD 'ın bu zararlarını karşılayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

10.2- İşbu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 (kırkbeş) gün içerisinde Reklam Yayıncısı komisyon ve/veya hizmet bedeli ödemesine hak kazandıracak herhangi bir işlem gerçekleştirmez ya da gerçekleştiremezse MAXAD hiçbir ihtar vermeksizin tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh edebilir.

 

11. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

İşbu sözleşme, reklam yayıncısının başvuru yaptıktan sonra iş bu sözleşmenin 3. maddesindeki hususların yerine getirilmesi halinde ve MAXAD tarafından başvurucunun Reklam Yayıncısı olmasına karar verdiği tarihte yürürlüğe girer. Reklam yayıncılığı sözleşmesi 1 yıllıktır. Bu bir yıllık sürenin bitiminden önceki 15 (onbeş) gün içinde taraflardan herhangi biri tarafından işbu sözleşmenin bildirim yapılmak suretiyle feshedildiği mail ya da yazılı olarak bildirilmediği takdirde kendiliğinden taraflar arasında 1 yıl daha aynı şartlarda uzayacağını kabul, taahhüt ve beyan ederler. Ancak sözleşmenin 9. maddesindeki Fesih hususu sözleşme süresine etki eder.

 

12. TEBLİGAT ADRESİ VE BİLDİRİMLER

12.1- Reklam Yayıncısı, MAXAD 'a kayıt esnasında bildirdiği elektronik posta adresine ve/veya ikametgâh adresine yapılacak her türlü bildirim ve tebligatın, yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul, taahhüt ve beyan eder. 

12.2- İşbu sözleşme ‘de aksi belirtilmedikçe, işbu sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, ihtar, talep ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve tarafların bildirmiş oldukları elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Reklam Yayıncısının belirtilen elektronik posta adresi, Reklam Yayıncısının MAXAD sistemine kayıt esnasında MAXAD 'a bildirdiği elektronik posta adresidir. MAXAD için belirlenen elektronik posta adresi ise [email protected] adresidir. 

12.3- Taraflar 'ın her biri elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, diğer tarafa yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat geçerli sayılacaktır. 

12.4- Reklam Yayıncısının kendisine ait olan ve yazışmalarda kullanmış olduğu e-mail adresinin bir başkası tarafından ele geçirilmesi durumunda reklam yayıncısı bu durumu MAXAD 'a bildirene kadar bu e-mail aracılığı ile yapılan yazışma ve her türlü işlemden dolayı MAXAD 'ın sorumlu olmayacağını peşinen kabul, taahhüt ve beyan eder.

 

 

13. DEĞİŞİKLİK

İşbu sözleşme ve koşullarda MAXAD her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir. Yapılan değişiklikler işbu sayfada yayınlandıktan sonra eski ve yeni tüm Reklam Yayıncıları bağlayacağını Reklam yayıncıları kabul, taahhüt ve beyan ederler.

 

14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra dairelerinin yetkili olduğunu ve yine bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti yasalarının geçerli olduğunu taraflar peşinen kabul taahhüt ve beyan ederler. Yayıncı ve Yayıncı Başvurucusu olarak toplam 13 maddeden oluşan işbu sözleşmenin tamamını okudum ve kendi irademle kabul ettim. İşbu sözleşmenin tamamına uygun davranacağımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.